SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jerzy Stanisław Alexandrowicz / Aleksandrowicz/


2 sierpnia 1886r. – 28 października 1970r.
IMIĘ: Jerzy Stanisław
NAZWISKO: Alexandrowicz / Aleksandrowicz/
IMIĘ OJCA: Bronisław
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 2 sierpnia 1886r.
MIEJSCE URODZENIA: Stoczki
DATA ŚMIERCI: 28 października 1970r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Wielka Brytania Plymonth
MIEJSCE POCHÓWKU: Urna – Warszawa Stare Powązki – kwatera 62, rząd 5, grób 22 – złożona 12.12.1070r.
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1904r. rozpoczął studia przyrodnicze w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, jednak za udział w strajku studenckim w 1905r. został relegowany z uczelni i zmuszony do opuszczenia Królestwa Polsskiego.
Naukę kontynuował w Zurichu,studia uzupelniające w Monachium,Heidebergu,Paryżu i Jenie.
Stopień doktora filozofii uzyskał w Zurichu w 1909r.W 1913r. w Jenie otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.W tym samym roku został zatrudniony jako chirurg wojskowy w szpitalu w Belgradzie.
Następnie został asystentem prof.Kazimierza Kostaneckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, będąc równocześnie docentem anatomii artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W latach 1914-1915 i 1918-1919 pełnił służbę w cesarskiej i królewskiej armii, w charakterze lekarza w szpitalach polowych.
W 1919r. przeniósł się do Wilna, gdzie objął kierownictwo Zakładu Anatomii Opisowej na organizującym się Uniwersytecie im.Stefana Batorego.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej był lekarzem naczelnym 211 pułku ułanów.Po jej zakończeniu
został zweryfikowany w stopniu majora ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919r. w korpusie oficerów sanitarnych, w grupie lekarzy.
W 1921r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i objął funkcję Kierownika Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu im.St.Batorego w Wilnie.W 1930r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
W 1931r. został kierownikiem Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.W 1933r. – został prorektorem, a od września 1936r.piastował stanowisko rektora tej uczelni.
W 1934r. został członkiem-korespondecyjnym Polskiej Akademii Umiejętności.
Od listopada 1937r. do 7 grudnia 1938r. był na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Wyznań |Religijnych i Oświecenia Puiblicznego.Z tej pracy zrezygnował na znak protestu przeciw atakom władzy na postępowych profesorów i młodzież akademicką.
W maju 1939r. został ponownie wybrany na stanowisko rektora AMW, jednak nie przyjął tej funkcji.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wrzesień 1939r. zgłosił się do Wojska Polskiego.Jako lekarz został internowany na Litwie kowieńskiej, po jej zajęciu przez Sowietów aresztowany i zesłany do łagrów.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR został szefem sanitarnym 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Totiszczewie.W 1942r. objął stanowisko Kierownika Referatu d/s dzieci i szkół junackich w I Oddziale Sztabu gen.Andersa, a następnie w dowódzztwie Armii Polskiej na Wschodzie /APW/.
Od lutego 1943r. – szef Wydziału Oświaty APW, a od października 1944r.- szef Wydziału Oświaty 2 Korpusu Polskiego.
Walczył z armią gen.Andersa jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego.Wraz z nią przeszedł szlak bojowy od Iranu,przez Bliski Wschód do Włoch.
Awansował do stopnia pułkownika Z częścią armii gen.Andersa trafił do Anglii.Tam w latach 1943-1945 przebywał w obozie karnym na farmie w Hartfordshire za odmowę oddania się do dyspozycji władz brytyjskich.Został jednak zwolniony dzięki licznym protestom polskich i angielskich uczonych.

LOSY POWOJENNE

Od 1947r. do 1957r.pracował jako kustosz Laboratorium Biologii Morskiej / Marine Biological Association/ w Plymouth.Był wybitnym znawcą układu nerwowego bezkręgowców.Zajmował się także neurofizjologią porównawczą.
Zainicjował w Polsce badania anatomoporównawcze nad unerwieniem serca u bezkręgowców, prowadził także pionierskie badania nad akomodacją oka u głowonogów.
W 1950r. – członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski /1958/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Plymouth.
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej” t.2.Kampanie na obczyźnie – cz.2 Londyn 1975
A.Supruniuk ” 40lat nieobecności Jerzy Alexandrowicz /1886-1970/”.-„Archiwum Emigracji.studia.szkice” 2010
Cmentarz Stare Powązki -Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobkowe – Aleksandrowiczowie -2019

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort